Category Archives: Arheologija

Prvi vek postojanja šidske čitaonice (biblioteke)

            Verovatno najviše puta gašena i ponovo osnivana ustanova u Šidu je ono što danas ponosno znamo kao Narodna biblioteka „Simeon Piščević“ Šid. Ranije znana kao Srbska čitaonica, Narodna srpska čitaonica i Kasina šidska, šidska biblioteka je danas najstarija ustanova u Šidu koja traje, koliko se pouzdano zna, već 168 godina. Kada je 1849. g. čuveni srpski tamburaš i kompozitor, a šidski birtaš i ekonom Dimitrije Mita Orešković (Sečuj, 1818 – Šid, 1867) poklonio Dositejeve „Bukvice“ šidskoj čitaonici, ona je već postojala. Do kada je ovaj šidski knjižni pionir ostao u Šidu nije poznato. Knjiga se nekim čudnim putevima obrela u Novom Sadu u vlasništvu sada pokojnog Živka Markovića, kustosa Muzeja Vojvodine, koji ju je oktobra 1963. g. prodao Biblioteci Matice srpske za tadašnjih 1000 dinara. Lepim gestom tadašnjeg upravnika Biblioteke Matice srpske, knjiga je već narednog meseca poklonjena šidskoj biblioteci. Nastojanjem autora ovog teksta otkrivena su pravila čitaonice iz prve polovine 19. i početka 20. veka čime se potvrdio kontinuitet bibliotečke delatnosti u Šidu.

“Bukvice” sa posvetom Mite Oreškovića iz 1849. g. Izvor: Narodna biblioteka “Simeon Piščević” Šid

       Kada je tačno osnovana prva šidska čitaonica za sada nije moguće utvrditi. Najverovatnije je da je to bilo tokom četvrte decenije 19. veka kada su napisana danas najstarija sačuvana „Pravila“ čitanice. Sam početak tog teksta „Svrha družtva jest izobraždavanje duha i podupiranje narodne knjige nabavljanjem i čitanjem časopisa, knjiga narodnije i naslavjanskije i inostranije zatim zabava sa kartanjem zakonom dozvoljenije igara, šahom, i drudije razveseljenja“ briše svaku eventualnu razliku između ondašnjih i savremenih ciljeva i tendencija ove ustanove. O ozbiljnosti osnovane čitaonice govore i stroga pravila. Tako možemo pročitati da su „Članovi redoviti i izvanredni. Redoviti članovi su oni, koji u Šidu stalno sjede i onakovi izvan Šida sjedeći, koji sami želu urednimi članovi da budu. Izvanredni članovi jesu oni, koji u Šidu neprekidno ne sjedu, te se samo kad kad svrhom družtva koristiti mogu.“ Članovi se obavezuju da blagajniku redovno i to tri meseca unapred plaćaju članarinu, a ukoliko zakasne 14 dana sa plaćanjem, rukovodstvo čitaonice ima zakonsko pravo da sudskim putem naplati dug. Član nije mogao postati svako. Za početak „članom družtva može postati svaki čestiti čovjek“ i takav se morao rukovodstvu obratiti pismenim putem i zamoliti za članstvo, a konačnu odluku je donosila Skupština čitaonice. Članstvo u čitaonici je trajalo jednu godinu, i niko nije mogao prekinuti članstvo pre isteka te godine. A ukoliko nije hteo nastaviti i sledeće godine, onda je o tome morao obavestiti rukovodstvo najmanje mesec dana unapred. Gde se tačno nalazila ova prva čitaonica nije poznato ali se zna da je imala svoje prostorije. U njima je za Svetog Savu 1869. g, nakon liturgije i svečane priredbe u školi, održana „Srpska beseda“ sa ciljem prikupljanja novca za čitaonicu. Članovi čitaonice su po svemu sudeći bili veoma dobro organizovani. Da su činili aktivni deo društva govori priča da su 1870. g. pokušali da utiču da izbori u Šidu prođu u skladu sa zakonom i propisima.

      Zanimljivo je da u Šidu dosta dugo nije postojala školska biblioteka iako je osnovno školstvo ovde staro koliko i sam Šid. Šidski paroh Nikić je 1873. g. inicirao osnivanje školske biblioteke za, kako je rekao, „raširivanje prosvete, kako bi i najsiromašniji član ove opštine blagodeti prosvete uživao!“. Njegova inicijativa je prihvaćena, pa se od 1874. g. u finansijskom planu Srpske pravoslavne crkvene opštine Šidske, u čijoj nadležnosti je bilo školstvo u Šidu, redovno nalazila i stavka od 25 forinti za nabavku knjiga. Možda se upravo ova školska biblioteka skriveno baštinila u školskoj biblioteci bačenoj prilikom rušenja zgrade Više građanske škole u Šidu. Mali broj knjiga iz stare školske biblioteke danas se nalazi u biblioteci Gimnazije „Sava Šumanović“ u Šidu što se vidi prema pečatima „Ravnateljstva građanske škole“ i „Knjižnice učiteljice Branke M. Opojevlić“.

            Izgleda da nove generacije Šiđana nisu baš bile zainteresovane za „izobraždavanje duha“ kroz čitanje pa je vremenom čitaonica ostala bez članstva. Tokom 1883. g. jedan putopisac se obreo u šidskoj velikoj gostionici (na mestu kasnijeg hotela „Grand“) i u toku razgovora sa Šiđanima saznao da, između ostalog, u Šidu postoji kasina ali da nema ni članova a ni materijala za čitanje. Šta se tačno desilo sa knjižnim fondom nije poznato. Da li je napustio Šid, ili je bio „negde spakovan“ ili pripojen školskoj biblioteci nije poznato.

            Kako pomena čitaonice u Šidu nema sve do 1906. g, sa tugom se nameće zaključak da ista nije ni radila. Te godine, po drugi ili treći put, Šiđani (re)osnivaju svoju čitaonicu i to kao „Srpsko čitaoničko društvo u Šidu“. Cilj društva je bio širenje obrazovanosti među njenim članovima, podupiranje narodne književnosti i negovanje druževnosti a taj cilj će se postizati „nabavljanjem za čitanje političkih, beletrističkih i strukovnih časopisa i knjiga i priređivanjem poučnih predavanja i zabava“. O osnivanju čitaonice nabolje nas je izvestio jedan vrli građanin, advokat Mladen Đorđević, u svom tekstu u „Zastavi“: „Na drugi dan Božića, održano je u Šidu srpsko selo u korist osnivanja Srpske Čitonice u Šidu. Pozdravni govor držao je dr. J. Stajić, te je ukratko istakao važnost srpskih sela i važnost čitaonice, u koju svrhu je selo priređeno. Tamburaški zbor srpskog pevačkog i tamburaškog društva “Javor-Gusle” odsvirao je krasno “Dobrovoljački marš”. Posle predavanja “O patriotskim pesmama Zmajjovinim”, pevao je učitelj M. Vuković pesmu “Kad me je majka dojila” a pratio ga je na glasoviru učiteq P. Tomić. N. Blagojević stud.med. litao he pripovetku Branislava Nušića “Kikadonska posla”. Tamburaški zbor “Jabor-Gusle” odvirao je još dve-tri pesme. Posle toga je bila igranka i igranje društvenih igara. Ovo prvo Srpsko Selo priređeno u Šidu donelo je i materijalne koristi, jer je ostalo blizu sedamdeset kruna čistih u korist čitaonice. Selo je održano u svratištu M. Šaloša. Na istom mestu održana je sutradan na sv. Stevana u tri sata posle podne i skupština za osnivanje Srpske Čitaonice u Šidu. Skupština je bila posećena prilično i ako ne videsmo još mnoge, koji će svakako biti članovi čitaonice. Sporazumno su pretresena predložena pravila i sastavljen zapisnik; jednoglasno je obavljen izbor uprave, u koju uđoše ljudi različitih staleža, različitih političkih načela, no mislimo da će učiniti sve da se Srpska čitaonica u Šidu što bolje razvije. Čitaonica će imati i svoju knjižnicu te će članovi moći vaditi knjiga i kod kuće čitati. Pošto je još odlučeno glede lokala, obavljeno je upisivanje članova, te se odmah na skupštini upisalo 26 članova. Kako je članarina mala (mesečno 50 filira) to će biti omogućeno i najsiromašnijim da budu članovi čitaonice…“ Moramo pomenuti i imena Šiđana koji su zaslužni za osnivanje čitaonice i koji su potpisnici osnivačkog akta: dr Jovan Stajić, Mita Zeković, Stevan Mihajlović, Miloje Stanić, Jovan Mandić, Đorđe Zrakić, Nikola Blagojević, Petar Beličević, Milan Makarić, Đoka Stanišić, Sava Jakšić, Kuzman Nedeljković, Ljubomir Krotić, Stevan Šaloš, Jovan Momirović, prota Milivoj Milošević, dr Stevan Stojković i Milan Vuković.

1906
Prva strana Pravila Srpskog čitaoničkog društva iz 1906. g.

            Neće proći puno vremena, pa će se čitaonica naći na udaru antisrpske politike austrijskog dvora koji je zabranio njen rad. Tadašnji Šiđani su izgleda baš težili nekim višim duhovnim i intelektualnim vrednostima pa su uspeli da opet (re)osnuju čitaonicu januara 1909. g. Čitaonica je privremeno uređena u novoj zadružnoj kući. Šidski list „Pravo naroda“ izveštava da „na čitanju leži 9 dnevnika, te mnoštvo podeljnih, mesečnih i polumesečnih listova i časopisa srpskih, hrvatskih, njemačkih, slovačkih, čeških i madžarskih… U čitaonici će se od vremena na vreme urediti i malena predavanja za članove o raznim pitanjima… Preporučujemo što točnije posećivanje čitaonice, koje treba da postane naše redovito stecište i sastajalište gde ćemo moći više naučiti i koristiti se, nego stojanjem po ćoškovima.“ Čitaonica je ponovo zabranjivana i zatvarana u toku Velikog rata, i potom opet osnivana. Izgleda da dosta dugo čitaonica nije dobila svoje prostorije. Zbog toga se Odbor čitaonice 1928. g. obratio molbom Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Šidu da se jedno odeljenje u sokolani sredi za čitaonicu. Umesto tih prostorija za postavljanje ormana sa knjigama ustupljene su prostorije tzv. pevačke škole koja je takođe bila u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve.

            Tako je čitaonica u Šidu u toku svog prvog veka postojanja poput ptice feniks nebrojeno puta umirala i ponovo se rađala, a sve da Šiđanima bude onaj najbolji žižak koji će ih prosvetljavati i usmeravati. Na kraju se mora napomenuti i da je u Šidu 1914. g. osnovana „Slovačka čitaonica“, 1922. „Rusinska“ a 1925. i „Hrvatska čitaonica“.

Radovan Sremac

(Autorska prava zadržana. Zabranjeno je korišćenje materijala bez dozvole vlasnika sajta)

U zaleđu prestonice – teritorija opštine Šid tokom kasne antike

 

            Teritorija opštine Šid, naizgled niskog stepena urbanizacije u vreme rimske države, dala je izuzetne nalaze koji nedvosmisleno upućuju na aristokratski sloj stanovništva, naseljenog najverovatnije u bogatim vilama. Dioklecijanovom reformom državne uprave a prvenstveno reorganizacijom vojske, sprečeni su varvarski upadi u Panoniju za sledećih 70-80 godina. Stvoreni su, više-manje, idealni uslovi za život u zaleđu panonskog limesa koji su rezultirali procvatom trgovine i značajnim napretkom u svim sferama života na prostoru između Dunava i Save. Od druge polovine 3. veka mogu se pratiti tragovi hrišćanstva u Panoniji. Počevši od 303. godine, Dioklecijanovi edikti upereni protiv Hrišćana imali su za posledicu velike progone istih. O ovim progonima verovatno govori jedan usamljen i od Sirmijuma relativno udaljen nalaz. U pitanju je jedna grobnica iz sredine ili druge polovine 4. veka pronađena u Moroviću, u kojoj je, između ostalih nalaza, pronađen i jedan cevasti relikvijar. U grobnici je pronađen skelet odraslog muškarca, sa glavom na zapadu. Priloge grobnice čine, pored već pomenutog relikvijara, i jedna bronzana fibula sa tragovima pozlate, staklena boca i alatka u obliku noža. 
            Posle dramatičnih događaja vezanih za progon Hrišćana, u Karnuntumu je za novog savladar u rimskom carstvu bio prihvaćen Licinije, čime je dobio na upravu panonsku dijecezu sa sedištem u Sirmijumu. Već 314. godine došlo je do sukoba između Licinija i Konstantina. Licinije je iz Sirmijuma krenuo protiv Konstanina i bio poražen kod Cibala (Vinkovaca), nakon čega se vratio u Sirmijum i sa porodicom i trezorom pobegao preko Save. Za ovaj i sledeće sukobe ova dva cara mogu se povezati nalazi i sa teritorije šidske opštine.
            Na polju Ašman kod Berkasova 1955. godine, pronađen je skupni nalaz koji su sačinjavala dva šlema, par konjskih žvala i delovi srebrnog pojasa. Jedan od šlemova je sačuvan u celosti i predstavlja jedan od najlepših primeraka kasnoantičkih paradnih šlemova. Na njemu se nalazi natpis na grčkom jeziku, čiji prevod je ponudila Fanula Papazoglu – „Dizone nosi u zdravlju – Delo Avita“. Drugi šlem je jednostavnije izrade sa natpisom na latinskom, koji glasi: VICIT LICINIANA. Ovaj natpis, kojim se priziva Licinijeva pobeda, ukazuje na oficire, visokodostojnike iz Licinijeve vojske. Verovatno su oni posle poraza kod obližnjih Cibala 314. godine, u povlačenju, možda i ranjeni na šta ukazuju tragovi krvi na kvalitetnijem šlemu, ostavili svoju opremu i znamenja idući ka jednoj od obližnjih vila.

Untitled-1
Kacige iz Berkasova

            Na postojanje jedne takve vile kod Bikić Dola možda ukazuje svetski poznata ostava novca pronađena 1952. godine na potesu Čarizovac. Novac se nalazio u keramičkoj posudi a broj kovanica se razlikuje u literaturi, i kreće se od 10.590 do 11.459 komada. Novac pripada carevima Liciniju I, Liciniju II, Konstantinu Velikom, Krispu i Konstantinu II.

bikic
Novac iz ostave iz Bikić Dola

            U bližoj okolini su pronađene još dve ostave novca. Jedna ostava je pronađena 1962. godine, na potesu Gaj, severoistočno od Bačinaca. Novac se najverovatnije nalazio u drvenom sanduku čiji su ostaci izbačeni na površinu prilikom otkrivanja ostave. Sačuvani deo novca čini 1093 komada reduciranih bakarnih folisa Maksimina Herkulija, Galerija, Maksimina Daje, Maksencija, Licinija, Konstantina Velikog, Konstantina II i Krispa. Druga ostava je pronađena 1952. godine na pustari Zaravan kod Molovina. Bila je ukopana u posudi a sadrži novac imperatora Konstantinove dinastije. Sve tri ostave se mogu povezati sa burnim političkim događajima i borbama Konstantina i Licinija tokom treće decenije 4. veka.
               Nemirna vremena tokom perioda vojničkih careva i kasnije druge tetrarhije, kao i neizostavna uloga vojske u romanizaciji i održavanju poretka rimske države, zahtevala su stalno prisustvo rimske vojske u Sremu, a visoki oficiri su zbog uspešne vojničke karijere nagrađivani imanjima, najčešće vilama rustikama. Za jednog takvog oficira mogao bi se vezati mermerni sarkofag koji je pronađen 1997. godine na potesu Beljnjača u Šidu. Sarkofag je izrađen od importovanog belog mermera a predstavlja proizvod sirmijumskih klesarskih radionica. Stiče se utisak da šidski sarkofag kroz Dionisove atribute, ciklično uvijanje loze oko šipke i predstave godišnjeg ciklusa, izražava ideju velikog i večitog povratka, večno trajanja kroz neprestano ponavljanje. Rezultati antropološke analize dopuštaju pretpostavku da je u sarkofagu najverovatnije bio sahranjen otac porodice, penzionisani vojnik, koji je zbog svojih zasluga dobio imanje u neposrednoj okolini, gde je ne dugo posle penzionisanja i preminuo.

IMG_2018 copy
Sarkofag sa lokaliteta Beljnjača
a
Fragmenti fresaka iz mauzoleja na lokalitetu Beljnjača

            Godine 374. Sirmijum su ozbiljno ugrozili Kvadi. Te godine je odlučeno je da se princeza Konstancija, kćerka pokojnog cara Konstancija II, uda za cara Gracijana. U toku priprema za taj čin, germanski Kvadi su sa nekoliko hiljada konjanika prešli Dunav i u munjevitoj akciji opustošili mnoga imanja i zaseoke u Sremu. U tom trenutku princeza Konstancija se nalazila u carskoj vili Pistri, udaljenoj 26 rimskih milja (oko 38 km) zapadno od Sirmijuma. Kvadi su iznenadili visoke goste za trpezom, i otpočela je dramatična međusobna borba oko princeze. Obavešten o napadu, prema Pistri je krenuo upravnik provincije Panonije, namesnik Mesala. On je probio germanske redove, i uspeo da pobegne sa princezom ka Sirmijumuni dokopa se zapadne kapije. Prema rečima Amijana Marcelina, upravnik Mesala „spasao je rimsko carstvo nečuvenog zločina“. Većina autora se slaže da se ova vila nalazila okolini Šida. 
            Teritoriju opštine Šid dijagonalno preseca jedna od glavnih antičkih kominikacija, Via militaris, odnosno put Rim – Konstantinopolj. Na ovoj teritoriji nalazile su se dve stanice – Ulmo i Spaneta. Kao moguća lokacija stanice Ulmo navodi se lokalitet Orašje kod Šida. Spaneta je bila udaljena 16 km od Ulma i nalazila se u okolini današnjih Kukujevaca. Značajno je pomenuti da je na trasi puta, između lokaliteta Orašje i Šida, pre drugog svetskog rata, otkriven kameni miljokaz. Može se pretpostaviti da je ovaj miljokaz bio istovetan miljokazu iz Laćarka, koji je podignut 229-230. godine, u vreme cara Aleksandra Severa.

tabula pojtingeriana 2
Tzv. Pojtingerova tabla sa ucrtanim stanicama Ulmo i Spaneta

            Velika koncentracija nalaza i njihovo bogatstvo, kao i činjenica da se svi okvirno datuju u prvu polovinu ili sredinu 4. veka, neminovno govore o značaju ove teritorije tokom kasnoantičkog perioda, što, uzevši u obzir neistraženost prostora i sve veću opasnost od ilegalnih istraživača, zahteva nova arheološka istraživanja, i mnogo veću angažovanost ustanova zaštite na očuvanju postojećih lokaliteta.

(Autorska prava zadržana. Zabranjeno je korišćenje materijala bez dozvole vlasnika sajta)

Praistorijska umetnost na obali Bosuta

            Jedan od najznačajnijih lokaliteta u Sremu je Gradina na Bosutu. Nalazi se na levoj obali Bosuta, u ataru sela Vašice (Opština Šid). Ovaj višeslojni lokalitet sa kulturnim slojem debljine preko 7 m i kontinuitetom naseljavanja od oko 6000-7000 godina predstavlja jedinstvenstvenu pojavu na širem području. Zahvaljujući njenom monumentalnom odbrambenom rovu, Gradina se smatra za najveće praistorijsko utvrđenje na tlu Vojvodine. Nažalost, do sada je istraženo manje od 10 % ovog naselja, ali i uprkos tome mi danas baštinimo sa nekoliko hiljada predmeta koji se najvećim delom čuvaju u Zavičajnoj arheološkoj zbirci pri Narodnoj biblioteci „Simeon Piščević“ u Šidu. 
            Tokom starijeg gvozdenog doba Gradina doživljava svoj zenit, kuće su se gradile planski u skladu sa tadašnjim urbanističkim stremljenjima. Verovatno bogatiji sloj stanovništva je živeo na prostoru tell-a lokaliteta, koji je zahvaljujući odbrambenom rovu bio pretvoren u lako branjeno ostrvo. Poseban deo ovog utvrđenog dela naselja je bio odvojen još jednim rovom, i on je verovatno pripadao, uslovno rečeno, starešini (knezu) naselja. Van odbramenog rova širilo se podgrađe sa kućama siromašnijeg stanovništva ali i razne radionice. Idealan strateški položaj i bogatstvo prirodnih resursa u neposrednom okruženju, uslovili su brz napredak naselja u svakom pogledu. Ako uzmemo u obzir da su stanovnici Gradine, kojih je u jednom momentu bilo oko 2000, obezbeđivali sebi bezbednost, stambeni komfort, idealno funkcionisanje naselja, nepresušni izvor hrane i industrijskih sirovina, mogućnost trgovine i na kraju vrhunske estetske momente kako u sitnim predmetima tako i u arhitekturi objekata, onda bez ikakvog problema možemo da kažemo da su oni bili na istom nivou na kom smo mi danas i nikako ne smemo da ih posmatramo sa predrasudama da su bili primitivniji od nas. Arheološka istraživanja Gradine potvrdila su želju za lepim kod tih naših praistorijskih Sremaca kao i njihovu sposobnost da to sebi ostvare. Prisustvo nakita od zlata, bronze i kvalitetnog kamena upućuju na visok standard pojedinih žitelja kao i na trgovačke veze sa udaljenim krajevima. Bogatstvo raznovrsnih motiva na keramičkim posudama i dekorativne arhitektonske plastike na kućama jedno je od glavnih karakteristika ovog naselja.
            Tokom starijeg gvozdenog doba pojavila se čuvena bosutska „S“ spirala koju su grnčari i „građevinari“ stavljali podjednako i na posude, na fasade kuća, na ognjišta itd. Jedno veliko ognjište, verovatno kultnog karaktera, koje je bilo sastavni deo podnice jedne kuće, izmešteno je i danas predstavlja deo fonda Zavičajne arheološke zbirke u Šidu. Isti motiv se javlja i na arhitektonskoj plastici, koja je na žalost uvek sačuvana u fragmentovanom stanju pa njen pravi kontekst nije poznat. U toku poslednjih zaštitnih istraživanja lokaliteta, pronađen je jedan prelep žrtvenik pravougaonog oblika, takođe ukrašen ovim motivom. Ova „S“ spirala je veoma česta i na keramičkim posudama.

1
Fragmenti dekorisane arhitektonske plastike i deo podnice kuće

            Ukrasi na keramičkim posudama su izvedeni raznim tehnikama: urezivanjem, glačanjem, utiskivanjem, kanelovanjem i inkrustacijom. Pored „S“ spirale javlja se i čitav niz drugih motiva, uglavnom geometrijskih. Ređi su prikazi životinja i ljudi, i oni su uvek stilizovani. Poneki ornamenti se mogu opredeliti kao floralni motivi. Među najpoznatije predstave životinja spadaju predstave koze i jarca izvedene urezivanjem na fragmentima tanjira ili plitke zdele; i predstava stilizovane ptice na bazi pehara izvedena inkrustacijom bele gline u crnoj osnovi.

2
Zoomorfne predstave na keramičkim posudama i stopalo figurine(?)
4
Stilizovane zoomorfne i antropomorfne predstave na keramičkim posudama

            U najlepše primere ornamenata spadaju motivi izvedeni inkrustacijom bele boje u tamnijoj pozadini, najčešće crnoj ili mrkoj. Ovom tehnikom su ukrašavani svi tipovi posuda i predstavljane su sve vrste motiva. Manje dekorativne ali ne i značajne su tehnike kanelovanja i urezivanja kao i jednostavno utiskivanje otiska nokta.

5
Keramika ukrašena inkrustacijom
6
Keramika ukrašena urezivanjem i kanelovanjem

            Estetika kamena je takođe korištena u izradi nakita. Međutim, najpoznatiji nalaz nakita sa Gradine predstavlja ostava zlatnih spirala za kosu i „dugmića“ koji su najverovatnije bili prišivani na odeću. Pronađene su i bronzane fibule (današnje zihernadle), igle i narukvice od staklene paste.

7
Primeri narukvica i deo ostave zlatnog nakita

            Ovaj mali izbor predmeta i motiva neupitno ukazuju na visok stepen urbanizacije naselja na Gradini i na postojanje visokih estetskih vrednosti kod njegovi žitelja. Kao što je već navedeno, stanovnike Gradine ne treba posmatrati drugačije nego nas danas. Kao što se danas muškarac trudi da omogući skupocen nakit svojoj supruzi, lepo posuđe i stambeni komfort, isto to je činio i muškarac pre pet hiljada godina. I kada dobije taj nakit, njegova supruga je, poput današnjih žena, pred spavanje skidala nakit i ostavljala na sigurno, a sutradan se ponovo šminkala i ukrašavala. Razlika nema. Jedina razlika između njih onda i nas danas je, možda, u skrušnosti, skromnosti i spokoju.

(Autorska prava zadržana. Zabranjeno je korišćenje materijala bez dozvole vlasnika sajta)