Porodica Orešković i varoš Šid

          Mala, uspavana sremska varošica Šid iznedrila je velik broj ličnosti koje su svojim radom dale ogroman doprinos srpskoj kulturi, politici i ekonomiji. Šid se kao svojom decom, može podičiti generalom Simeonom Piščevićem, profesorom i direktorom Karlovačke gimnazije Jakovom Grčićem, trgovcem i zadužbinarom Matice srpske Filipom Nedeljkovićem, pokretačem Letopisa Matice srpske Georgijem Magaraševićem, poslanikom Pavelom Grčićem, crtačem i osnivačem srpskog stripa Milivojem Maukovićem, naivcem Ilijom Bašičevićem Bosiljom, političarem Vitomirom Koraćem, književnicima Isidorom Cankarem, Isom Velikanovićem i Grozdanom Olujić, Mirom Banjac, Božidarem Simonovićem – Božom Dunsterom i tako dalje. U Šidu su kraće ili duže živeli i radili i Sava Šumanović, Jovan Protić, Ilješ Špic, Adam Dragosavljević, Dimitrije-Mita Orešković i drugi.

*

           Dimitrije-Mita Orešković je rođen u Sečuju 9. oktobra (27. septembra po starom kalendaru) 1816. godine kao Dimitrije Orišanac.

slika 1
Protokol krštenih Sečujske parohije sa upisanim krštenjem Dimitrija Orišanca

 

 

 

          Njegovi roditelji, Lazar Orišanac i Sofija rođena Radanović, venčali su se u Sečuju 19. februara 1816. godine. Lazar Orišanac se nakon venčanja sa sečujkom Sofijom preselio se u mesto supruginog stanovanja.

slika 2
Protokol venčanih Sečujske parohije sa upisanim venčanjem Lazara Orišanca i Sofije Radanović

          Nije poznato kada se porodica Orišanac doselila u Šid. Prvi put se pominje u Šidu 1824. godine kada je Dimitrije bio kum na krštenju Dafine Simunović. Takođe, nije poznato ni kada je porodica promenila prezime sa Orišanac u Orešković. Može se pretpostaviti da je do promene na srpski oblik prezimena došlo nakon preseljenja u Sremsku županiju, odnosno promenu sredine i društvenih okolnosti. Oreškovići su, prateći bolje uslove za trgovinu više puta napuštali Šid. Tako se pominju u Opatovcu 1835. godine, u Bačincima 1842. i Berkasovu 1845. godine. Oko 1846-1847. godine ponovo dolaze u Šid i, prema dostupnim podacima, više se nisu selili.

       Sofija Orešković, Dimitrijeva majka, umrla je u Šidu 1. februara 1852. godine. Sahranjena je na šidskom srpskom pravoslavnom groblju.

slika 3
Spomenik nad grobom Sofije Orešković

          Dimitrije Orešković se venčao 10. februara 1839. godine u Osijeku sa Marijom Šaloš (Osijek, 13.11.1816 – Šid, 09.04.1905). Dimitrije i Marija Orešković nisu imali dece. Kuća im se nalazila u tadašnjem Varoškom šoru (danas ugao ulica Svetog Save i Nikole Vlaškog).

slika 4
Protokol venčanih Osečke parohije sa upisanim venčanjem Dimitrija Oreškovića i Marije Šaloš

 

 

 

          Oreškovići su uzimali u zakup prava točenja pića i sakupljanje vašarske takse na Šidskom vlastelinstvu.

                                                           “Zakupni Ugovor

Sklopljen između Vlastelinstva Šidskog po zakupniku i punovlastniku Edvardu Vrbančiću i Gosp. Mitru Oreškoviću stanovniku šidskom.
1. Vlastelinstvo Šidsko daje u zakup na tri godine počamši od 1: Sečnja 1862 do 31: Prosinca 1864. pravo točenja pića u obštini Šickoj i to u Novom Šidu i u Sokaku od spajinske gostione proti Gibarcu na dva mesta, zatim pravo pobiranja vašarske pristojbe za dva vašra u Šidu, kao i pravo točenja pića i držanje kozare na vašarištu šickom za dva vašra za godišnu zakupninu od 700 f. au: vr: velim sedam sto forinti austr: vredn:
2. Zakupnik može za to vreme u rečenom predjelu Šickom gde mu se svidi na dva mesta svake vrste svoje piće točiti.
3. Zakupnik obvezan jest svemu pokoravati se naredbam policajnim i oblastnim, iz te svoga plaćati sve namete koji će se imati plaćati od točiva.
4. Buduć da obštini pripada pravo krčmarenja od Miolja do Đurđeva u jednoj krčmi, to za slučaj da obština tu krčmu otvori baš u ovom predjelu, nema zakupnik pravo na nikakvu odštetu.
5. Zakupnik je dužan držati u rečenom predjelu dve krčme, i također zakupnik ima sam pristojbe vašarske o svom trošku pobirati i vlasću pripadajućom gospoštini proti prekoračitelju tražiti pomoć od oblasti.
6. Zakupnik ima pravnom pripadajućim gospoštini dužnost bditi, da se kriomice u njegovom predjelu ne krčmari, te proti ovakvim kriomčarenjem sa svom strogošću zaiskati pomoć od dotične oblasti.
7. Zakupnik nije vlastan radi točiva kriomice tražiti od zakupodavaoca odštetu.
8. Zakupnik jest dužan zakupnicu četvrt godine napred plaćati, i ako do osam dana nebi ovoj dužnosti zadovoljio, to pripada pravo zakupodavcu uzeti ovaj ugovor za prekinut, i dati u zakup upitno ugovorno pravo točiva drugome, dočim će zakupnik biti zavezan, svu štetu od tuda porodivši se zakupodavcu namiriti.
9. Zakupnik Gosp. Demeter Orešković pristaje uz ove pogodbe te se obvezuje da će ih točno ispunjavati.
10. U slučaju akobi se od ovog ugovora morala naknadno platiti biljegovina, tu je dužan platiti zakupnik.
Ovaj ugovor utvrdili su obe stranke vlastitim podpisima.
U Šidu 1 kolov/20. rujna 1861.”

slika 5
Kuća porodice Orešković u Šidu, 1965. g.
slika 7
Protokol umrlih Šidske parohijesa upisanom smrti Dimitrija Oreškovića

          Dimitrije Orešković je preminuo od tuberkuloze 9. avgusta 1867. godine.

         Marija Orešković je sav svoj imetak zaveštala Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Šidu. U njenoj izjavi datoj 31. decembra 1891. godine Kraljevskom javnom beležniku u Šidu, dr Dragutinu Grčiću, između ostalog kaže se: „Dušu moju preporučujem milosti svemogućeg Boga, a telo moje neka se sahrani po obredu srpske pravoslavne crkve na šidskom groblju u porodičnoj grobnici kraj moga muža Mite, pristojno. Vaskoliki svoj imetak kako pokretni tako i nepokretni, osim niže označenih legata, ostavljam za osnivanje jedne zaklade u svrhu izdržavanja jednog đakona kod srpske pravoslavne crkve Sv. oca Nikolaja u Šidu pod imenom „Zaklada Marije i Mite Orešković iz Šida za izdržavanje srpskog pravoslavnog đakona pri srpskoj pravoslavnoj crkvi Sv. oca Nikolaja u Šidu… Platu tog đakona ustanovljujem iz dohotka zaklade, sa godišnje ukupno pet stotina forinti av. Za tu platu biće đakon taj dužan: u srpskoj pravoslavnoj crkvi Sv. oca Nikolaja u Šidu uvek kad je zdrav pri bogosluženju o Sv. liturgiji, večernja, jutrenja, bdenja i časovima činodjejstvovati; srpsku pravoslavnu školsku mušku i žensku decu u Šidu u veronauci učiti i veronauk u školama u Šidu predavati; srpsku pravoslavnu školsku decu i srpsku mladež u Šidu obučavati u srpsko crkvenom pojanju i pjeniju.“

          Pored ove zadužbine, Marija Orešković je zaveštala novac i Srpskom crkvenom pevačkom društvu „Javor Gusle“ u Šidu. Danas se u Hramu Sv. Oca Nikolaja u Šidu čuva bure za osveštavanje bogojavljenske vodice koje je Marija poklonila 1868. godine.

slika 8
Spomenik nad grobom Dimitrija i Marije Orešković

        Marija Orešković je umrla u Šidu, 90-oj godini života. Sahranjena je pored svog supruga, na šidskom srpskom pravoslavnom groblju.

Autor teksta: Radovan Sremac

(Autorska prava zadržana. Zabranjeno je korišćenje materijala bez dozvole vlasnika sajta)

Leave a Reply